Writings by Tom Jørgensen


Om Susanne Kerns kunst


fjer, sky, foranderlighed, evighed, genopstå, evig rytme, død, liv,

Illusions 1, 2011. Acrylic on canvas, 50 x 60 cm

 

Susanne Kern’s kunst: …en allestedsnærværende kraft, hvor det mindste atom spejler sig i universets største byggedele og omvendt.

Af Tom Jørgensen, redaktør of Kunstavisen. Fra bogen “101 Kunstnere 2012”, Forlaget JA

”På Susanne Kerns hjemmeside kan man i stedet for en tekst skrevet af en kunstskribent se en række fotografier af hendes inspirationskilder. Udover det befriende i at blive sparet for ord – disse naturligvis undtaget – siger det en hel del om Susanne Kerns kunst.

For det første, at fotografierne er så gode, at de i sig selv er en udstilling værd. For det andet, at der egentlig ikke er nogle grænser for, hvad der kan fange kunstnerens interesse: naturen, først og fremmest, spejlinger i en sø, en skyformation, en dugvåd blomsts kronblade, svajende siv, lysets møde med skyggen, havets rasen, bølgernes brusen. Kort sagt alle de fantastiske former og strukturer, vi finder på vores blå planet. Menneskeskabte motiver har imidlertid også Susanne Kerns interesse. Ikke det forkromede, perfekte, teknisk vidunderlige eller monumentale, men det, som ved vejrets rusken og almindeligt slid er kommet til at ligne naturen selv og nu står falmet, brugt, rustskadet, efterladt, glemt, overset og hærget, men som på trods af alt dette eller rettere på grund af dette ejer en melankolsk skønhed af stor styrke.

Ser man på malerierne, genfinder man denne uudgrundelige melankoli. Når Susanne Kern opererer med billedtitler som ”Release”, ”Letting go”, ”Entrance” og ”Intuition” kommer melankolien til udtryk på indtil flere måder. Man kan dels opfatte billederne som udelukkende handlende om sig selv. Om rent maleriske processer, hvor der fokuseres på forskydninger og fortætninger mellem farver og flader. Om elementer, der tiltrækkes og frastødes i en proces, hvor værket selv tager over, og kunstneren lader spontaniteten og intuitionen råde. Titlerne kan så her henvise til selve den kunstneriske skabelsesproces: til den vanskelige balance mellem styring og ”Letting go”, der gør, at billedet på én gang hænger sammen og er åbent og åndende. 

Hermed kan malerierne også pege på videre psykiske, sjælelige og endda eksistentielle problemstillinger fælles for os alle sammen. At give slip, at turde være sig selv, at leve med afsavnet, at kende smerten, at komme videre, at tage ansvar, for så med ”Entrance” at lade mulighederne og håbet leve for fuld styrke.

Endelig kan man se det hele i et større perspektiv og lade naturprocesserne, kosmos, universet, Altet eller, hvad man nu vil kalde den helhed, som binder os sammen, stå som en metafor for Susanne Kerns kunst: en allestedsnærværende kraft, hvor det mindste atom spejler sig i universets største byggedele og omvendt. Uhyre nøgternt og ekstatisk berusende på én gang.”  


About the work of Susanne Kern


dannes, forsvinder, former, jordfarver, mystik, opløsning, erleichterung, Los Lassen, slippe, give slip, organisk,

Release, 2011. Acrylic on canvas, 100 x 120 cm

 

Susanne Kern’s art: An omnipresent force, in which the smallest atom is reflected in the largest parts of the universe and vice versa.

By Tom Jørgensen, editor of Kunstavisen. From the book “101 Artists 2012”:

“At Susanne’s homepage one can instead of a text written by an art writer see several photographs of her sources of inspiration.

The liberation of not using words says a great deal about Susanne Kern’s art. First, the photographs are so excellent that they could be worth an exhibition! Secondly, there are really no limits to what can catch the artist’s interest: First and foremost, the nature; mirrors in a lake, a cloud formation, a dewy flower’s petals, swaying reed, the light of the light with the shadow, the sea breed, the waves of the waves. In short, all the fantastic shapes and structures we find on our blue planet.

However, man-made motives also have Susanne Kern’s interest. Not the chrome-plated, perfect, technically wonderful or monumental, but by the weather’s rapture and ordinary wear, has come to resemble nature itself and now stands faded, used, rust-damaged, left behind, forgotten, overlooked and ravaged, but despite all this or rather because of this possesses a melancholy beauty of great strength. Looking at the paintings, one finds this inexhaustible melancholy. When Susanne Kern operates with painting titles such as “Release”, “Letting go”, “Entrance” and “Intuition”, in several ways the melancholy comes into expression.

One can partly perceive the paintings as being about themselves. The purely painting processes, focusing on shifts and densities between colours and surfaces. About elements that are attracted and repelled in a process where the work itself takes over, and the artist lets spontaneity and intuition prevail.

The titles can then refer to the actual artistic creation process: to the difficult balance between steering and “Letting go”, which makes the painting connect, open and breathable. In this way, the paintings can also point to further mental, spiritual and even existential issues common to all of us. To let go, to dare to be yourself, to live with the deprivation, to know the pain, to move on, to take responsibility, and then with “Entrance” to let the possibilities and hope live to full strength.

Finally, one can see it all in a larger perspective and let the natural processes, the cosmos, the universe, the All, or what one now calls the Whole that binds us together, stand as a metaphor to Susanne Kern’s art: An omnipresent force, in which the smallest atom is reflected in the largest parts of the universe and vice versa.

Extremely prosaic and thrilled intoxicating at once.”